موسسه ماه مهر

۲۶ آذر ۱۳۹۷

قاسم پور مرتضی

مرتضى قاسم پور، استاد فلسفه هنر و زیبایى شناسى ر دانشگاه کلن آلمان است که در ماه مهر به عنوان استاد مهمان تدریس می کند.