موسسه ماه مهر

۰۷ بهمن ۱۳۹۸

تخت مرمر

files_magazinContents_344955Screen_Shot_2019-02-24_at_3.00.16_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

تخت مرمر، یک سریر پادشاهی در کاخ گلستان است که حجاری ها و مجسمه هایی که در آن کار شده، آن را متفاوت از دیگر تخت های سلطنتی کرده است. این مجسمه ها هر چند به قصد «مجسمه صرف» ساخته نشده اند و حامل تخت هستند، اما چیزی از «مجسمه صرف» کم ندارند. دستور ساخت تخت مرمر را فتحعلی شاه به حجاران و سنگ تراشان معروف اصفهانی داده بود. فتحعلیشاه از جلال و شکوه و ادوات سلطنتی بسیار خوشش می آمد و می خواست تختی مطابق تخت سلاطین و شاهنشاهان معروف ایران باستان که در شاهنامه و کتاب ها خوانده بود، داشته باشد. وی دستور داد تختی مطابق با تخت سلیمان نبی که آن را دیوان و فرشتگان بر دوش داشتند و به آسمان می بردند، برای او بسازند و آن را «تخت سلیمانی» نام نهاد.