موسسه ماه مهر

۲۶ دى ۱۳۹۷

دوره طراحی مدرن

files_magazinContents_etelaeih-1[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

همانگونه که طراحی می کنیم فکر میکنیم؟

1- روشهای مختلف دیدن طی برنامه های عملی هدفمند به واسطه مدل عینی
2- کشف و شهود انگیزه  های فردی و هنری هنرجویان طی اجرای تکنیک های مختلف