موسسه ماه مهر

۲۲ آذر ۱۳۹۷

احمد اسفندیاری در نوروز 92 به سرای ابدی بدرقه شد

files_magazinContents_esfandyari[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

پیکر زنده یاد احمد اسفندیاری؛ هنرمند پیشکسوت نقاشی تشییع شد و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) به خاک سپرده شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز هنرهای تجسمی، مراسم تشییع پیکر استاد احمد اسفندیاری با حضور معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سرپرست
موزه هنرهای معاصر تهران و جمعی از هنرمندان از موزه هنرهای معاصر تهران صبح دوشنبه پنجم فرزودین ماه به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) برگزار
شد.
احسان آقایی؛ سرپرست موزه ھﻨﺮھﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ تهران در ابتدای اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ گفت:در آخرین ساعات سال 1391 جامعه هنرهای تجسمی هنرمند بزرگ دیگری را از دست
داد و احمد اسفندیاری از میان ما رفت.
آقایی ادامه داد: ﻣﺮﺣﻮم اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﺧﻼﻗﯽ وﯾﮋه ﺑﻮد وﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺳﻦ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ھﻤﻮاره ﻣﺸﻮق و ﯾﺎریﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻮد و برنامه های تجسمی حضور داشت و جای افسوس است که در برنامه های آینده این هنرمند گرانقدر در کنار ما نیست.
ﺣﻤﯿﺪ ﺷﺎه آﺑﺎدی؛ ﻣﻌﺎون امورھﻨﺮی وزارت فرهنگ و ارﺷﺎد اسلامی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻔﺖ: ﻣﺮﺣﻮم اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری از پیشگامان هنر نوگرای ایران در برهه ای ازتاریخ نقش نوینی در عرصه نقاشی ایفا کرد و در عرصه هنرهای تجسمی تاثیرگذار بود و پویایی و سرزندگی را تا پایان عمر همراه داشت.
شاه آبادی ادامه داد: اسفندیاری چهره ای آرام داشت و هنرمندﻓﺮﯾﺨﺘﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ھﻨﺮی را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ کرد ﮐﻪ بنیان های بومی و اصیل ایرانی در آثار هنری مشهود باشد و هنر نوگرا را با اصالت های بومی کشورمان همراه کرد.
معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞھﻤﯿﻦ ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ھﻤﺮاه ﺑﺎ زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و آﺛﺎر ﺟﺪﯾﺪ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪای ارائه کند. استاد اسفندیاری در همه فعالیت ها و برنامه ها مشارکت داشت اما امروز جای او در میان ما خالی است و سال نو را در حالی آغاز می کنیم که جامعه هنری بار دیگر به سوگ نشسته است.
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﺠﻮﺑﯽ، ﻧﻘﺎش ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ﻧﯿﺰ گفت: نقش زنده یاد اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﻨﺮی بسیار ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار است و نسل جوان ما بایست این هنرمندان را بشناسند.
همچنین می بایست با حمایت مسوولان منزل استاد اسفندیاری و هنرمندان تاثیرگذار دیگر به موزه تبدیل شود.
ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاھﯿﻢ ﺟﻌﻔﺮی در ادامه مراسم ﮔﻔﺖ:از ﻣﺴوﻮﻻن ﺧﻮاھﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻓﻀﺎی ھﻨﺮی را ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ. ھﻨﺮ درس نیست ،ھﻨﺮ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺎزی اﺳﺖ و از ﺑﺎزی و تصاویر خلاقیت ها شکل می گیرد.

در این مراسم هنرمندانی از جمله خسرو سینایی، گیزلا وارگا سینایی، حسین محجوبی، محمد ابراهیم جعفری، عباس مشهدی زاده، نصرالله افجه ای، کامران عدل، سید عباس میرهاشمی، عبدالمجید حسینی راد، مرتضی اسدی، حمید سوری، کیومرث قورچیان و ... حضور داشتند.
پس از این مراسم پیکر زنده یاد احمد اسفندیاری به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تشییع شد و در این قطعه به خاک سپرده شد.