موسسه ماه مهر

۲۶ دى ۱۳۹۷

اطلاعیه داوران سومین نمایشگاه کنش، بیان، خلاقیت


اطلاعیه داوران سومین نمایشگاه کنش، بیان، خلاقیت

files_events_967265files_events_Namayeshgah_konesh[05cd15c4bdd6ffd81e230b1073b8941d][328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

نمایشگاه کنش، بیان، خلاقیت، در سومین دوره خود بازی را موضوع نمایشگاه معین کرد و به گونه بارزی در استیتمنتِ فراخوان به "نقش بازی در تکوین شخصیت ما، تقویت نیروی یادگیری، فراگرفتن قواعد زندگی، رقابت، همکاری و همزیستی تا نیروی رهایی بخش بازی و نقش اجتماعی و جامعه نشاسانه بازی" اشاره کرد. سپس بازی در نگارگری ایرانی، دوران مدرنیته و معاصر یادآوری شد و پس از آن از هنرمندان خواسته شد تا تصور خود را از بازی ارائه کنند، آنگاه صراحتا اعلام شد این دوره "با برداشتی آزاد از بازی، به بروز خصلت بازی در آثار توجه دارد و به بازنمایی بازی مشخصی نظر ندارد." تعداد زیادی اثر به دبیرخانه ارسال شد. اگر چه تعداد معدودی از شرکت کنندگان به موضوع نزدیک شدند ولی متاسفانه تعداد زیادی از شرکت کنندگان به استیتمنت توجه نکرده، نکات کلیدی را مد نظر قرار ندادند و به بازی با جدیت و عمق نیندیشیدند. آثاری به بازنمایی بازی هایی پرداختند و آثاری ربط چندانی به بازی نداشتند. بعضی موضوع را به شوخی گرفته و از آنجا که امروزه می توان هر چیزی را به هر چیزی ربط داد آنها نیز چنین کردند. آثاری از توانایی تکنیکی، اجرا و ارائه خوبی برخوردار بودند ولی فاقد ایده قابل قبول برای بازی بودند آثاری بر عکس از ایده خوبی بهره برده بودند ولی به صورتی بسیار ناشیانه اجرا شده بودند. آثاری هم به دبیرخانه ارسال شده بودند که ارتباط آنها با بازی برای داوران معلوم نبود. داوران با اغماض و تسامح،  چهل و چهار اثر را برای نمایشگاه حاضر انتخاب کردند. اما ضمن قدردانی از شرکت کنندگان به آگاهی می رساند تعداد آثار قابل قبول که شایستگیِ انتخاب برای برگزاری نمایشگاه در آلمان را احراز نمایند کافی ندیدند.

با توجه به اهمیت موضوع بازی در دوره معاصر و قابلیت بالای آن برای یک نمایشگاه خوب، برگزارکنندگان، این دوره از کنش، بیان، خلاقیت را پایان یافته تلقی نمی کنند به زودی با یک نشست و توضیح بیشتر، هنرمندان شرکت کننده و دیگر هنرمندان را مجددا به شرکت دعوت خواهند کرد.

حمید سـوری- علی نصیر