موسسه ماه مهر

۲۳ آبان ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2019-01-09_at_10.05.28_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

دوره پنج جلسه ای فرم و فضا


دوره پنج جلسه ای فرم و فضا

files_events_448189Screen_Shot_2019-01-09_at_10.05.28_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

طراحی از اشیا طبیعی و گفتگو در مورد آن، تجزیه و تحلیل طراحی اشیا طبیعی ورابطه فرم و فضا در طراحی و گفتگو در مورد انواع فرم ، چگونگی ساده سازی فرمهای طبیعی و انتخاب شیوه های مختلف از باز نمایی تا انتزاع، گفتگو در مورد طراحی  مجسمه و رفع نواقص و آماده سازی طرح برای اجرا، گفتگو در مورد رابطه فرم و معنی  و چگونگی اجرا و متریال ، گفتگو در مورد چگونگی اجرا و بسط و گسترش فرم در فضا و نقد و برسی آثار ساخته شده توسط محمدحسین عماد در روز ۱۵ دی آغاز خواهد شد.