موسسه ماه مهر

۲۹ بهمن ۱۳۹۷
files_education_PF_1853196~Three-Coke-Bottles-Posters[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
تاریخ هنر معاصر
شاخه: تاریخ هنر
استاد: سمیع آذر علیرضا

"هنر معاصر" کلیه جریانهای فرامدرنیستی را که از دهه 1960 به ظهور رسیده و به طور فزاینده ای بر صحنه هنر جهان حاکمیت یافته ، در برمی‌گیرد. این جریان ها، با بکارگیری روش ها و رسانه های جدید در بیان هنری، مفهوم و رویکرد ساختارگرای هنر مدرن را به چالش کشیده و تحول عظیمی را در شیوه آفرینش هنری رقم زدند. هنر مفهومی، هنر اجرایی، هنر بدنی، هنر ویدئویی، هنر تزئینی، هنر آوایی و هنر دیجیتالی از جمله جریان هایی بودند که با کاربست رسانه های نوینی چون چیدمان، ویدئو، عکس، کامپیوتر و حتی بدن هنرمند، عصر جدیدی را در تاریخ هنر پدید آورند که از آن به عنوان " هنر معاصر" یاد می‌شود. در این دوران شیوه‌های رایج نقاشی و مجسمه سازی مدرن نیز همراه با تحولاتی تداوم یافتند. 


1- هنر مدرن، جریانهای اصلی و چهره های شاخص آن

2- جریانهای پس از جنگ جهانی دوم، اکسپرسیونیسم انتزاعی و میراث آن

3- هنر پاپ و نخستین چالشها در برابر جریان نقاشی آبستره

4- جنبش ضد موزه ها و حرکت علیه نهادهای رسمی و مقتدر

5- هنر مفهومی، چهره های نخستین و بیانیه های فکری

6- فرجام نقاشی آبستره و بازگشت نقاشی فیگوراتیو

7- هنر ویدئو، چیدمان های ویدئویی، چهره های شاخص

8- عکاسی، دگرگونی کاربردی عکس از عکاسی هنری تا فتو آرت

9- کامپیوتر و اینترنت، دیجیتال آرت و نت آرت

10- نئو دادا، نئو اکسپرسیونیسم و نئو پاپ در آمریکا

11- آوانگاردیسم، موضوع گرایی و تکنولوژی در هنر معاصر

12- فمنیسم، روشها، رسانه ها و دیدگاه های نظری

13- نفی شیئی، پایان هنر و نظرات شورشی در نقد پست مدرن

14- پایگاههای اصلی هنر معاصر، بینال ها، موزه ها و گالری ها

15- هنر بدنی، هنر اجرایی و رویدادهای هنری

16- هنر محیطی، هنر زمینی و چهره های شاخص آنها

17- جنبش ترانس آوانگارد و هنر بی پیرایه در ایتالیا 18

18- هنرمندان آوانگارد انگلستان و آثار مهم آنها

19- نقاشان فیگوراتیو و پست مدرنیست آلمان

20- نئوکلاسیسیسم و بازگشت نقاشی.

نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید