موسسه ماه مهر

۰۱ اسفند ۱۳۹۷
files_education_5338531[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
راه پرپیچ و خم هنر ساعاتی با تندر(زیست یاری انگیزه ها)
شاخه: نظری - عملی
استاد: تناولی تندر

این کارگاه توسط خانم تندر تناولی که یک زیست انگیزه یار (Motivational Life Coach)است به هدف کمک به هنرمندان جوان در راه پرپیچ و خم هنر تحت عناوین زیر تشکیل خواهد شد:


- با چالش ها، موانع و ترس های روزانه را بهبود بخسید و راه شفاف و کارآمد بوجود آورید.
- عشق و مهربانی و سپاس را به خویشتن هدیه کنید و وجودشان را در دیگران ارج نهید.
- یک زندگی پربار را مشتاقانه تجربه کنید و الگوهای تازه پدید آورید.
- روابط فعلی خود ا بهبود بخشیده، پدیده های مثبت را به خود جلب کرده و افکار منفی را از خود دور کنید.
- تدرستی، نیروی حیات و توان و انرژی خود را افزایش دهید و از فشارهای روانی دوری کنید.
و مطالب دیگر...

این کلاس طی دو روز و در مجموع 6 ساعت برگزار خواهد شد.
نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید