موسسه ماه مهر

۲۵ آذر ۱۳۹۷
files_education_1-contemprary[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
کارگاه هنر معاصر ایران
شاخه: تاریخ هنر
استاد: کشمیرشکن حمید

هدف اصلی در این کارگاه معرفی، بررسی و تجزیه و تحلیل حرکتهای مرتبط با هنرهای بصری در ایرانِ سده بیستم است. قصد این است تا به بررسی مفاهیم گوناگون، تحوالت فرهنگی-هنری و فهم آنها دربستر اجتماعی ایران هم راستا با سایر رویدادهای فرهنگی-سیاسی و ایدیولوژیک پرداخته شود. در واقع این کارگاه تلاش خواهد کرد با مشارکت شرکت کنندگان به تحلیل دوباره ریشه های سازنده این حرکت ها و بررسی موضوعات کلیدی در بافتار هنر مدرن و معاصر ایران بپردازد؛

موضوعاتی مانند: فرایند مدرنیزاسیون و نیازهای فرهنگی در ایران؛ دل نگرانی موجود برای یافتن راه حلی برای اتصال گذشته فرهنگی به مدرنیسم؛ پرسش معاصر بودن در مقابل ویژگیهای محلی-بومی و فرهنگی؛ ظهور و فعالیت هنرمندان و گروههای هنری ایرانی در خارج از کشور و تلاشهای در جهت بازنمود هویت فرهنگی-هنری و یا الگوهای وابسته به آن و تأثیر بسترهای نو بر هنرمندان مهاجر ایرانی؛ و بازار هنر و فرایند جهانیسازی و نقش آن در شکل گیری و تولید هنری هنرمندان معاصر ایرانی. در راستای مطالب فوق، همراه با نمایش آثار به بحث و تحلیل هنرمندان منتخب پرداخته می شود.

این کارگاه  طی چهار روز، مجموع 24 ساعت تشکیل می شود. هر جلسه شامل6 ساعت آموزش از 14-17و 10-13 است.
نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید