files_education_2[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
حجم ۲
شاخه: مجسمه سازی
استاد: اسلام مسلک ریما
این دوره در ادامه حجم ۱ است و هنرجویان بصورت گسترده تر و تخصصی به مطالعه و بررسی ترکیب احجام انتزاعی و چگونگی قرارگیری این احجام در فضا می پردازند. تمرینات این دوره هنرجو را به سمت انتخاب های شخصی و ارائه نگاهی نو در قالب احجامی انتزاعی سوق می دهد. توجه به استعدادهای ذاتی احجام اولیه، ترکیب بندی، فضا و رنگ از مهم ترین مباحث این دوره است. نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید