موسسه ماه مهر

۰۱ اسفند ۱۳۹۷
files_education_283863critic2[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
کارگاه نقد و تحلیل هنر
شاخه: زیبایی شناسی و نقد هنر
استاد: کشمیرشکن حمید

پیش نیاز :کارگاه مبانی نظری نقد هنری

این کارگاه در امتداد «کارگاه مبانی نظری نقد هنر » در استفاده عملی از مباحث مطرح شده در آن کارگاه در راستای اندیشیدن، دیدن ، تحلیل و نگارش نقد هنری متمرکز می شود. با بررسی نمونه ها و تحلیل آن ها به همراه مشارکت  شرکت کنندگان ، این کارگاه به آموزش اصول و روش های نگارش این متون می پردازد. در این راستا به تفاوت اقسام نقد ( ژورنالیستی با متون و مقالات تخصصی ) توجه می شود.

کارگاه سه روزه  مجموعا 18 ساعت : هر روز 6 ساعت :  10 الی 13 ساعت و 14 الی 17نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید