موسسه ماه مهر

۲۸ آذر ۱۳۹۷
files_education_criticim_in_art[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
کارگاه مبانی نظری نقد و تحلیل هنر
شاخه: زیبایی شناسی و نقد هنر
استاد: کشمیرشکن حمید

این کارگاه ، به بررسی و تحلیل رویکردها و اصول مختلف نظری در نقد هنرهای تجسمی و تاریخ هنر (مدرن و معاصر) می پردازد. در طی این کارگاه ، به تفکیک به رویکردهای مرتبط پرداخته و همچنین یک اثر هنری به عنوان نمونه در راستای الگوی نظری و یا نظریه خاص انتخاب شده و بررسی میشود. این تحلیلها درراستای فهم و درک چگونگی استفاده و نحوه بهرهبرداری از تئوریها و اصول مشخص (توسط اندیشمندان و نظریه پردازان برجسته هر حوزه) در تجزیه و تحلیل انتقادی و نقد هنری مورد استفاده قرار میگیرند.توجه: شرکت در کلیه جلسات الزامی است. نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید