موسسه ماه مهر

۳۱ خرداد ۱۳۹۷
files_education_17969download[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
تجزیه و تحلیل آثار مجسمه
شاخه: نقد هنر
استاد: صبری کامبیز

امروزه جایگاه احجام سه بعدی و مجسمه، با شیوه های متنوع ارایه آنها، در رویکردهای مختلف هنری کاملا ً مشهود است.نگریستن به مجسمه مستلزم شناخت تحولات فراوانیست که در طول دوران، میان هنرمند، شرایط و آنچه می ساخته صورت گرفته است.

این برنامه نگاهی تحلیلی برعقاید و روشهای هنرمندان مجسمه ساز از ابتدایی ترین دوران تاکنون دارد. مقدمه ای بر ارکان تجزیه و تحلیل مجسمه و مجسمه ساز و سپس نمایش فیلم هایی ازافراد جریان ساز در این حیطه توام با نقد و گفتگو در مورد آنها، شالودۀ اصلی این کلاس را تشکیل می دهد.نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید