موسسه ماه مهر

۲۸ آذر ۱۳۹۷
files_education_544611_3582049117388_902270153_n[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
طراحی مدرن
شاخه: نقاشی
استاد: عمامه پیچ یعقوب

دوره طراحی مدرن زیر نظر یعقوب عمامه پیچ ، بر اساس شیوه های بنیادی طراحی معاصر تدریس می شود در این دوره به مسایلی که طراحان با آن روبرو شده و باید پاسخی برای آن بیابند پرداخته می شود، مانند :  آیا "همانگونه که طراحی میکنیم، فکر می کنیم؟" و بر اساس پاسخی که برای این پرسش بنیادی یافته می شود بسط و توسعه دو کارکرد زیر در آثار هنرمندان و هنرجویان آغاز می شود : 

1- روشهای مختلف دیدن طی برنامه های عملی هدفمند به واسطه مدل عینی 

2- کشف و شهود انگیزه های فردی و هنری هنرجویان طی اجرای تکنیک های مختلفنام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید