files_education_behrang[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

مفاهیم و رویکردها در نقاشی معاصر

نقاشی معاصر عبارت سوال برانگیزی است. چه ویژگیها و رویکردهایی در تاریخ هنر پیدا شدند تا نقاشی از تعاریف مدرنیستی فاصله گرفت؟ چالش نقاشان با روند فکری که هنر کانسپچوال آن را پیش کشید و رای به پایان نقاشی صادر کرد چگونه بود؟ نقاشی پس ازهنر کانسپچوال در دهه شصت میلادی چه رویکردهایی را پیش گرفت تا به دایره‌ی هنر معاصر وارد شد؟ تفاوت میان دغدغه‌های نقاش مدرن، پست مدرن، و معاصر چیست؟ در این دوره‌ی ... ادامه

files_education_1-contemprary[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

کارگاه هنر معاصر ایران

هدف اصلی در این کارگاه معرفی، بررسی و تجزیه و تحلیل حرکتهای مرتبط با هنرهای بصری در ایرانِ سده بیستم است. قصد این است تا به بررسی مفاهیم گوناگون، تحوالت فرهنگی-هنری و فهم آنها دربستر اجتماعی ایران هم راستا با سایر رویدادهای فرهنگی-سیاسی و ایدیولوژیک پرداخته شود. در واقع این کارگاه تلاش خواهد کرد با مشارکت شرکت کنندگان به تحلیل دوباره ریشه های سازنده این حرکت ها و بررسی ... ادامه

files_education_modern[1][328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

مفاهیم و رویکردها در معماری جهان

دستاوردهای معماری مدرن در سال های دهه 1960 میلادی با موج تردید و تجدیدنظرطلبی مواجه بود تا آنجا که  با وجود طرح های خلاقی که در سال های پس ازجنگ دوم جهانی ارایه شدند ؛ وقوع تحولی ساختاری در این عرصه  اجتناب ناپذیر بود. شیوه بین المللی معماری مدرن که فن آوری پیشرفته زمان را با زیبایی شناسی مدرنیستی درهم می‌آمیخت، با افول اقتصادی و بحران سیاسی سرمایه داری جهانی دیگر ... ادامه

files_education_PF_1853196~Three-Coke-Bottles-Posters[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

تاریخ هنر معاصر

"هنر معاصر" کلیه جریانهای فرامدرنیستی را که از دهه 1960 به ظهور رسیده و به طور فزاینده ای بر صحنه هنر جهان حاکمیت یافته ، در برمی‌گیرد. این جریان ها، با بکارگیری روش ها و رسانه های جدید در بیان هنری، مفهوم و رویکرد ساختارگرای هنر مدرن را به چالش کشیده و تحول عظیمی را در شیوه آفرینش هنری رقم زدند. هنر مفهومی، هنر اجرایی، هنر بدنی، هنر ویدئویی، هنر تزئینی، هنر آوایی و هنر دیجیتالی ... ادامه

files_education_aydin11[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

تاریخ هنر جهان

مبحث تاریخ هنر جزء جدانشدنی از شکل گیری تاریخ تمدن بشری است. مطالبی که در این دوره مطرح می‌شود از ابتدای تکوین تاریخ هنر از حدود 30 هزار سال پیش از میلاد است که تا آغاز آن به حرکت تاریخ هنر در تمدنهای مختلف آسیا، اروپا، آمریکا و آفریقا می‌پردازد و دوره ها و سبک ها و هنرهای مختلف را بررسی و تشریح می‌کند. به موازات مباحث مربوط به تاریخ هنر جهان بخش های گوناگونی از تاریخ هنر ایران نیز، در حجم لازم و ... ادامه